لایه های GIS قنوات، مادر چاه ها، مظهر قنات ها، سدها، مسیر لوله آب مشهد

لایه های GIS قنوات، مادر چاه ها، مظهر قنات ها، سدها، مسیر لوله آب مشهد

لایه های GIS قنوات، مادر چاه ها، مظهر قنات ها، سدها، مسیر لوله آب مشهد

لایه Polyline مسیر قناتهای مشهد

لایه Point مادر چاه های مشهد

لایه Point مظهر قنات های مشهد

لایه Point سدهای مشهد

لایه Polyline انتقال آب سد دوستی به مشهد

لایه Polyline کشف رود

لایه Polyline توپوگرافی اطراف مشهد

فرمت کلیه لایه ها:shp