لایه GIs تکست کامل شهر مشهد

لایه GIs تکست کامل شهر مشهد

لایه GIs تکست کامل شهر مشهد

لایه GIs تکست کامل شهر مشهد شامل

اسامی کلیه اماکن، دانشگاه ها و غیره

نام کلیه خیابانهای اصلی و فرعی

نام و شماره کلیه کوچه ها

این لایه در قالب Polyline می باشد

فرمت لایه:shp