لایه های GIS چشمه ها و قنات های استان خراسان رضوی

لایه های GIS چشمه ها و قنات های استان خراسان رضوی

لایه های GIS چشمه ها و قنات های استان خراسان رضوی

لایه نقطه ای چشمه های خراسان رضوی

لایه نقطه ای قنات های خراسان رضوی

فرمت لایه هاshp

کلیه لایه ها دارای اطلاعات توصیفی کامل شامل: نام چشمه یا قنات، مکان جشمه یا قنات به تفکیک شهرستان، بخش و دهستان می باشند.