نقشه های توپوگرافی 1:25000 بلوک 41 تربت حیدریه، برگ شماره 7761II sw

نقشه های توپوگرافی 1:25000 بلوک 41 تربت حیدریه، برگ شماره 7761II sw

نقشه های توپوگرافی 1:25000 بلوک 41 تربت حیدریه، برگ شماره 7761II sw

نقشه توپوگرافی 1:25000

بلوک 41 تربت حیدریه

شامل روستاهای دافی، اسفیز و قسمتی از کدکن

سیستم مختصات utm

فاصله ارتفاعی منحنی های میزان 20 متر

برگ شماره 7761II sw